ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

          ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559  ทำการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบ MIS Center  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 


-------------------------------------------

Back