โครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
- การบรรยายในหัวข้อ "จิตวิญญาณความเป็นครู" โดย อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง
- ชี้แจงระเบียบการปฎิบัติการสอน โดย อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
และการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอกแยกห้องย่อยพบหัวหน้าโปรแกรม


Back