คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา...

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรการเสวนาเรื่อง "ทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 ในโอกาสที่ที่เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ และ ร่วมการเสวนาวิชาการ "การบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2560


ที่มา : Prince of Songkla University, Pattani Campus

Back