แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ EDU CARE ; อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

          ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าตอบแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ EDU CARE ; อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต

               ทั้งนี้ ขอความร่วมมือตอบบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้จัดทำสรุปข้อมูลให้กับคณะได้รับทราบต่อไป


Ciick
เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมิน

 

 

น่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/
กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSUBack