ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 23 โรเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนรัชดาภิเษก ปัตตานี
โรงเรียน ตชด. สังวาลวิท 4 ยะลา
โรงเรียน ตชด. โรงงานยาสูบ2 ยะลา
โรงเรียน ตชด. นิคมพิทักราษฎร์ ยะลา
โรงเรียน ตชด. ปาโจเเมเราะ ยะลา
โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ยะลา
โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือเเต นราธิวาส
โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอช่างกลปทุมวันฯนราธิวาส
โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ นราธิวาส
โรงเรียน ตชด. บ้านลีนานนท์ นราธิวาส
โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ4 ปัตตานี
โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยานฯ นราธิวาส
ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านภักดี ยะลา
โรงเรียนบ้านกูวิง
โรงเรียนบ้านควนลังงา
โรงเรียนบ้านจือโระ
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น(แก้วมะแป้น) จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านป่าไร่ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ จังหวัดปัตตานี


วันที่ 5 พฤษาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

Back