ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร 4 ปี)

กำหนดการ

     12.50 น.         เริ่มลงทะเบียน ณ ห้อง 05402 อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา)

     13.20 น.         วีดีทัศน์นำเข้าสู่งาน

     13.25 น.         พิธีกรนำเข้าสู่งาน คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมกัน   

     13.30 น.         การบรรยายการเตรียมตัวสู่การทำงาน  “จากปณิธาน.......สู่การทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์”

                          โดย คุณมณเฑียร สุขกุล (ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์) งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     15.30 น.         ปัจฉิมโอวาทจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

                          ตัวแทนนักศึกษาขอบคุณคณาจารย์ในการอบรมให้วิชาความรู้ตลอด 4 ปี

                          การแสดงมุทิตาจิต-รับมอบของที่ระลึกจากคณาจารย์

                          ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ (ตามสาขาวิชา)

     16.30 น.         ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน (ลานชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์)

                 (กรณีฝนตก ไปใช้ห้องแคแสด เริ่มเวลา 17.00 น.)

    18.00 น.         เสร็จสิ้นกิจกรรม

         

** หมายเหตุ               กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Back