โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

- พิธีเปิดนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

-พิธีมอบรางวัลงานวิจัย/โครงการ และนักศึกษาฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีเด่นตามโปรแกรมวิชาเอก
โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


-กิจกรรม Student Talk
โดย...ตัวแทนนักศึกษำ 4 ท่าน
Student Talk โปรแกรมวิชาเอกจิตวิทยา
1 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทางานจริง
2 การสร้างความสุขในองค์กร
Student Talk โปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
3 ชีวิตการฝึกงานที่มีความสุข
4 ชีวิตการฝึกงานต่างแดนBack