ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
( หลักสูตร 4 ปี )

วันที่ 12 พฤาภาคม 2560

ณ ห้อง 05402 
การบรรยายหัวข้อ "จากปณิธาน ......สู่การทำงานเพื่อมนุษย์"

ณ ลานชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
ปัจฉิมโอวาท/ งานเลี้ยงสังสรรค์ / รับมอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพ และ การแสดงจากน้องๆ สโมสรนักศึกษาBack