โครงการ Visiting Faculty of Education, National University of Laos

คณบดี และ ผู้แทนจาก Faculty of Education, National University of Laos

จำนวน 8 ท่าน  เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Visiting Faculty of Education, National University of Laos

ภายใต้หัวข้อ Life-Long-Learning ICT และ Library ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2560 

Back