รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ AUN Students Week on Sustainable Development” (9 July to 22 July 2017) At Universitas Indonesia (UI), Indonesia

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโึครงการ “AUN Students Week on Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม 2560Universitas Indonesia (UI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่ผู้จัดกำหนด และนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ทั้งนี้ UI มีทุนสนับสนับสนุนค่าเข้าร่วมโครงการ 400 USD และค่าที่พัก สำหรับผู้แทนนักศึกษาคนแรก และ มีทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้แทนนักศึกษาคนที่สอง 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน วันศุกร์ ที่  16 มิถุนายน  2560 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Back