รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017 / 2018 at Daejeon University (DJU), Republic of Korea

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ร่วมกับ Daejeon University (DJU) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน ณ DJU จำนวน 20 ทุน ภายใต้โครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018" ซึ่งสนับสนุนโดย the ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Programmes Funds และ DJU  โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา

3. ทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันอุบัติเหตุพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ภายใน วันอังคารที่  27  มิถุนายน  2560 โดยขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานฉบับจริง และฉบับสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Back