ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 และมาตรฐานที่ 9

                   ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559  และได้สิ้นสุดการรับสมัครมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู  ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู  ดังประกาศแนบ

รายชื่อมาตรฐาน 8

รายชื่อมาตรฐาน 9

Back