ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558 (ที่เข้ารับปริญญาบัตรในช่วงวันที่ 28-30 กันยายน 2559) ปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่เข้ารับปริญญาบัตรในช่วงวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 
เข้าไปปรับปรุงข้อมูลการมีงานทำให้มีความทันสมัย ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนสถานภาพการทำงานใหม่หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ที่ http://www.job.psu.ac.th โดยLogin หน้าจอหลักโดยใช้รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านด้วยรหัส วันเดือนปีเกิด ddmmyyyy (ห้ามเว้นวรรคค่ะ) 
***ระบบจะปิดหลังเที่ยงคืนวันที่ 14 กค.60นี้นะคะ****

Back