โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2559

อาจารย์จาก National University of Laos  จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1 Assoc.Prof.Vongsengdeuane PASASOUK 
2 Ms. Noutta SOMSANIT 
3 Mr. Kaysamone THANAVANH 
4 Ms. Nilavanh BOUPHAVANH 
5 Ms. Piengkham PONGTHAVITHONG 
6 Mr. Jittakorn Inseachaingmai
เดินทางมาเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21, 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

Back