คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 1 รายการ  คือ

   เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน  30  เครื่อง

   กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555
เวลา  09.00 – 16.00  น.  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงตามวัน เวลา สถานที่รับซอง 
ในวัน เวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และกำหนดเปิดซองเสนอราคา
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.
และเปิดซองพิจารณาใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกในเวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 073-313928-50  ต่อ 1611 หรือ 073-331301 ในวันและเวลาราชการ


สำเนาประกาศ
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  05/2555
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Back