การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 4  "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0"

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 บริบทการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน"

โดย รองศาตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความท้าทาย ณ ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้: การศึกษาระบบ 4.0"

โดย รองศาตราจารย์ ยืน  ภู่วรวรรณ  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook คลิ๊กที่นี้ เพจคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Back