ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ศึกษาข้อมูลและให้ความเห็นว่า การผลิตครูควรจะเป็น หลักสูตร 4 ปี หรือ หลักสูตร 5 ปี

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการผลิตครูในหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี
โดยท่านรมว.ศึกษาธิการได้ให้คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวฯ และต้องมีคำตอบภายในสองเดือน นั้น
ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งที่ต้องได้ความเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรที่ส่วนเกี่ยวข้อง
และควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ในการให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวฯ เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการปฏิบัติในปีการศึกษา 2561
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ศึกษาข้อมูลและให้ความเห็นว่า การผลิตครูควรจะเป็น หลักสูตร 4 ปี หรือ หลักสูตร 5 ปี


คลิกที่นี้>>ท่านเห็นว่าควรผลิตครู หลักสูตร กี่ปี 

Back