โครงการสัมมนาประชุมอภิปายปฎิบัติการสอน 1 ประจำปีภาคการศึกษา 2560

โครงการสัมมนาประชุมอภิปายปฎิบัติการสอน 1 ประจำปีภาคการศึกษา 2560
วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาส
ดร.มัฮดี แวดราแม เป็นวิทยากร บรรยาย "วิจัยในชั้นเรียน : การปฎิบัติการสอน"
--------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาปฎิบัติการสอน : การแลกเปลื่ยนความรู้ตามโปรแกรมวิชาเอกประเด็น
-จากปัญหาในชั้นเรียนสู่การวิจัย การวางแผนวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดคำถามการวิจัย
-การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบคำถามวิจัย

 

 

Back