ประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21 ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา(รหัสหลักสูตร 60303010)

                  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับศตวรรษที่ 21 ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา(รหัสหลักสูตร 60303010) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6, 26-27 สิงหาคม 2560 และวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้อง 10306 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เนื่องจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กรณีทีผู้อบรมท่านใดที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนคืนให้ หากท่านมีข้อส่งสัยติดต่อ 086-4892966)

                  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

Back