โครงการสัมมนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด..

โครงการสัมมนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตรัง

Back