ประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในแก่ผู้เรียน (รหัสหลักสูตร 60009004)

                ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศยกเลิกการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในแก่ผู้เรียน (รหัสหลักสูตร 60009004) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัวันที่ 9-10, 16-17, 23-24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี เนื่องจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กรณีทีผู้อบรมท่านใดที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนคืนให้ หากท่านมีข้อส่งสัยติดต่อ 086-4892966)

                  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Back