รายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

                             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ขอรายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7 ห้อง 1

มาตรฐานที่ 7 ห้อง 2

มาตรฐานที่ 7 ห้อง 3

Back