การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบบ site visit ปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบบ site visit ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประเมิน ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์
โดยมี รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี และ อ.สุไฮดาร์ แวเตะ เป็นคณะกรรมการประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประเมิน ณ ห้องพักนักศึกษาระดับปริญญาเอก มี ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ และ ดร.นัทธี บุญจันทร์ เป็นคณะกรรมการประเมินBack