หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “ การพัฒนาบทเรียนบนระบบ LMS ของคณะศึกษาศาสตร์ ”

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การพัฒนาบทเรียนบนระบบ LMS ของคณะศึกษาศาสตร์ ” ให้กับอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยมี นายพิภัตน์ เผ่าจินดา เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้งานของระบบ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

Back