STEM EDUCATION

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม 
STEM EDUCATION กับการพัฒนาผู้เรียน ยุค Thailand 4.0
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์


Back