ศึกษาดูงาน.. ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับคณาจารย์สายวิชาการ จำนวน 28 ท่าน

  ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ณ Tsukuba University, Tokyo และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของนวัตกรรมทางวิชาการร่วมกัน และการประยุกต์ใช้ความรู้กับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 


Back