หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “ ระบบประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ”

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “ ระบบประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ”
ให้กับบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้งานของระบบประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560

Back