โครงการสัมมนาบัณฑิตภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

โครงการสัมมนาบัณฑิตภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2560

ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ทปัตตานี

เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

              

           โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

Back