ETC missing comeback home ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

         ETC missing comeback home      
                   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา              
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
   

 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พบปะพูดคุย สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

Back