ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

การฝึกซ้อมระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ถ่ายภาพตามสาขาวิชาร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ณ หน้ามุข อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 27 กันยายน 2560

Back