พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

      เวลา 16.32 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันสุดท้าย โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน พร้อมพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2560 และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,144 คน

      ในการนี้ มีพระโอวาทความว่า "ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ปัจจุบัน ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายนับว่ามีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้ความฉลาด และคุณธรรม ความประพฤติมาดีแล้วจึงย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคม ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า หากทุกคนจะได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ แล้วถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ชาติบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมั่นคงสืบไปเป็นแน่นอน"

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานต่างๆ อาทิ ด้านการผลิตบัณฑิตมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่น ๆ รวม 316 สถาบัน เพื่อบูรณาการความรู้ให้เป็นสากล และด้านการวิจัย เน้นการทำวิจัยโดยคำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด้านสังคม และรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2559

ที่มา http://www.psu.ac.th/th/node/8306 และ  https://www.facebook.com/psutvs

Back