โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ


Back