โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา..

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

      อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ค่ายส่งเสริมศักยภาพเด็ก ART & SCIENCE “ พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.สุดใจ  ส่วนไพโรจน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายหัวข้อ ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

 


 
 

Back