โครงการสัมมนาระหว่างฝึก..

โครงการสัมมนาระหว่างฝึก ประชุมอภิปรายปฎิบัติการสอน  2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำไพวรรณ สุภาพวานิช รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.เครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร  บรรยาย การสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

และนักศึกษาปฎิบัติการสอน : การแลกเปลื่ยนความรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก

 


 


Back