โครงการสัมมนาหลังฝึก..

โครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560

      วันที่ 28 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษา

      การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ”

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อาคารเรียนรวม 58  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back