ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารหัส 57 ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระดับ  Advanced  Level
1 นายจิรวัฒน์   ตุลยนิษก์ 5720117003 ภาษาอังกฤษ
ระดับ  High Level
1 นางสาวมาดีฮ๊ะ   สาเร๊ะบาซอ 5720117217 ภาษาอังกฤษ
2 นางสาวฟาตอน๊ะ   ปันจอร์ 5720117208 ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวสุไลคอ   หมัดเส็น 5720117137 ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวอัสมะ   ใบหมัด 5720117245 ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวไซหนับ   ฮะอุรา 5720117183 ภาษาอังกฤษ
6 นางสาวอาซียะห์   สมาแฮ 5720117249 ภาษาอังกฤษ
7 นางสาวมัสตูรอ   วิเชียร 5720117023 ภาษาอังกฤษ
8 นางสาวณัจมีย์   บินรินทร์ 5720117076 ภาษาอังกฤษ
ระดับ  Intermediate Level
1 นายสราวุธ   นิลไสว 5720114054 ฟิสิกส์
2 นางสาวอาอีซะห์   กือจิ 5720117046 ภาษาอังกฤษ
3 นางสาวแพทยา   รัญจวนจิตร 5720117206 ภาษาอังกฤษ
4 นางสาวอามัล   ลือมาแต 5720117045 ภาษาอังกฤษ
5 นางสาวไอยซะฮ์   นราธิปสกุล 5720117257 ภาษาอังกฤษ
6 นางสาวศุภานันท์   สันติชัยรัตน์ 5720117035 ภาษาอังกฤษ
7 นางสาววิภาวดี   คงเพ็ง 5720117034 ภาษาไทย
8 นางสาวอารีนา   มะกะจิ 5720117152 การประถมศึกษา
9 นางสาวฮานีซะฮ์   หะยีบูยา 5720114045 เคมี
10 นางสาวอัสมะห์   เปาะเตะ 5720114130 ชีววิทยา
11 นายไมตรี   นิโกบ 5720114224 คณิตศาสตร์
12 นางสาวกัญญาภัส   ทองหนูนุ้ย 5720117001 ภาษาอังกฤษ
13 นางสาวอนัญพร   ปานทน 5720117141 ภาษาอังกฤษ
14 นางสาวแวรอฮายา   สะแลแม 5720117231 ภาษาอังกฤษหมายเหตุ  ติดต่อรับประกาศนียบัตรที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 

Back