ฝ่ายวิชาการฯ พบนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ฝ่ายวิชาการฯ พบนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 
เพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ห้อง 19107 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

Back