โครงการคัดเลือก
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี..

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม อาคาร 49 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 


Back