ฝ่ายวิชาการฯ พบนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯและทรัพยากรการเรียนรู้ชี้แจงแนวทางการรับสมัคร
การสอบคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560
ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่2
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง19107 อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 Back