อบรมโครงการปูพื้นฐานความรู้
มุ่งสู่ EdPEx

      ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดอบรมโครงการปูพื้นฐานความรู้ มุ่งสู่ EdPEx โดย นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องแคแสด ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
วันที่ 7- 9 ธันวาคม 2560 


Back