รองคณบดีฯ ให้โอวาทแก่นักกีฬาโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬาโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิต ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560

ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Back