โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ..

    Asst.Prof. Dr.  Emily Crawford-Rossi จากEducational Leadership & Policy Analysis, College of Education, University of Missouri ได้เดินทางเข้าพบรองอธิการบดี รศ.อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ภายใต้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Missouri ตั้งแต่วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยาย พัฒนาความร่วมให้คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิชาการและทักษะทางภาษาที่เป็นประโยชน์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ เพิ่มโลกทัศน์ และมุมมองทางด้านการบริหารการศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดทั้งการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ปรึกษางานวิจัย และ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Analysis: Theory, Frameworks, and Practices ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ มีประโยชน์และเกิดคุณค่าทั้งแก่บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง


Back