สวัสดีปีใหม่ 2561

ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
ให้แด่ ผศ.สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
ให้แด่ ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 
ให้แด่ อาจารย์เล็ก แซ่จิว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกของคณะศึกษาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ดร.รอฮานิ  เจ๊ะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ดร.มูอัสซัน บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ  เป็นตัวแทนของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล  เป็นตัวแทนของคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560


ทีมบริหารฯและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561
ให้แด่ 
คณบดีและทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 4 มกราคม 2561

 

 

 

 

Back