รับสมัครนักเรียน ที่มีความสามารถทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รับสมัครนักเรียน ที่มีความสามารถทางการกีฬา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 Back