ประเมินโดยคุณภาพภายใน EdPEx

      ในวันที่ 22 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินโดยคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx
โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธาน ผศ.ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง เป็นกรรมการ และนางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร เป็นเลขานุการ เพื่อประเมินในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 


Back