วิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับนักศึกษาสมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาตกค้าง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดูรายละเอียดวิชาโทและดาวน์โหลดใบสมัครตามด้านล่าง

2. เขียนข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 

3. เมื่อผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำไปส่งที่ฝ่ายวิชาการฯ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 -22 กุมภาพันธ์ 2561 

*** นักศึกษาต่างคณะให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะที่นักศึกษาสังกัด***

 

 

 ประกาศผลการสมัครในวันที่ 8 มีนาคม 2561

 

 

 

Back