การสมัครวิชาโทสังกัดคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ขอแจ้งเกณฑ์การสมัครวิชาโทต่างคณะ ได้แก่

1. วิชาโทวิทยาลัยอิสลามศึกษา

2. วิชาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์

3. วิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร

4. วิชาโทคณะรัฐศาสตร์ 


วิชาโทวิทยาลัยอิสลามศึกษา

นักศึกษาติดต่อรับใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ หรือดาวน์โหลด เมื่อผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำไปส่งยังฝ่ายวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2561วิชาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์

นักศึกษาติดต่อรับใบสมัครที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ หรือดาวน์โหลด เมื่อผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นำไปส่งยังฝ่ายวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2561


 ใบสมัคร

 

วิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร

นักศึกษาติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะวิทยาการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น

 

วิชาโทคณะรัฐศาสตร์

นักศึกษาติดต่อรับใบสมัครและยื่นเอกสารที่ฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่บัดดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Back