ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”


Back