รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา และห้องประชุม 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 37 คน


 

 

     

Back