การบรรยายให้ความรู้“ทำไมต้องขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดอบรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทำไมต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายเรื่องความจำเป็นและความรู้ในการยื่นพิจารณาการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และนางสาวโชติกา จันทวงศ์ เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายเกี่ยวกับระบบและเว็บไซต์หน่วยส่งเสริมการวิจัยงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ในกระบวนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 


Back